Micro & Meso Visie

DE MICRO & MESO VISIE
De NieuweNatuurlijkheid biedt een nieuwe Visie op het evolutieproces en de menselijke ontwikkeling hierin. Het wil een bijdrage leveren aan een nieuwe manier van samenwerken waarin een gezonde relatie met je Zelf, de Natuur en de Ander [Cultuur]. Echte gezondheid betekend een gezonde levende relatie vanuit jezelf met anderen, de wereld en je zelf op authentieke wijze leeft en mede vormgeeft. De eerste stap in deze nieuwe benadering van jezelf en de ander is zicht te krijgen op de ‘modus-operandi’ van het Zelf en de systeemstructuur die de verschillende lagen van archetypen, die we allemaal in ons dragen en die ons met elkaar verbindt delen op unieke manier verbonden is met de centrale modus operandi.

Centrale Modus Operandi van ons Zelf
Omdat de modus operandi van je systeem direct verbonden is met de verschillende lagen van je menselijke systeem blauwdruk, kan je het evolutionaire proces van ontwikkeling zelf in de hand nemen en sturen. In die zin helpt deze kennis om bewust je eigen evolutie te dienen en krijg je handvaten je groei te versnellen of vertragen afhankelijk van je eigen investering.

De Micro staat voor de zelfkennis die verbonden is met het leren kennen van de centrale Zelfstructuur en hoe die met je Wezen het Zelf verbonden. De Macro staat voor een veel dieper inzicht van de mensheid in deze tijd deel uitmaakt van het evolutionaire wordingsproces van en binnen het Universum waarin dit Centrale Zelf-systeem de drager van een vijfvoudig evolutionair transformatieproces waarin we nu, de eerste tekenen zien van een nieuw fase in het ‘ontwaking-proces’. We zien voor het eerst hoe de Mens als Planetair & Universeel Wezen geboren wordt. Als die relatie duidelijk is zien we hoe de Spirituele Zelf en het Natuurlijke Zelf een transformatie dynamiek creĆ«ert, met het zelf-systeem als actieve Zelf. Dit is een fundering van ons Spirituele Creative Zelfbeeld dat nu wereldwijd opkomt. De 2-se Shift in je Zelfkennis krijg je als je de verschillende schakeringen [entangelments] leert kennen van het centrale Zelf verschillende lagen in onze gelaagde blauwdruk structuur geopenbaard wordt.
Daar waar je je basisstructuur hebt leren kennen volgt het proces van verfijning van je zelfkennis. Niet alleen door de archetypen die in jou werkzaam dieper te leren kennen en te kunnen waarnemen, maar de archetypen ook bij anderen te leren zien. Ze leer je ook het gedrag van andere op een heel nieuwe manier kennen en begrijpen en beschrijven. Dit levert ook de basiskennis voor de Meso-structuur, die ons helpt om op een nieuwe manier elkaar te leren kennen en met elkaar leert samen te werken vanuit kruisbestuiving van ons-Unieke Zelf Genie en Gift. Kennis van de talenten en bewustzijn van je beroepsmatige bijdrage en competenties horen bij de Meso-structuur van je Unieke Zelf.

De macro visie laat zien dat de operationele Zelf-structuur de evolutionaire driver is van het hele systeem en een heel nieuwe maar zeer simpele visie op de evolutie kan geven. We zien dat het de diepe transformatieproces van Aapachtige naar Homo Neanderthaler van waaruit een diep evolutionair proces plaatsvond in de fase van de vroege Jager-Verzamelaar naar de late Jager-Verzamelaars, waarin vele nieuwe skills een neurofysiologische ‘neuronale basis krijgen, waarop de meer complexe capaciteiten die verdere taalontwikkeling zich konden vestigen in de latere fases van het evolutionaire proces. Rond 600 voor Christus kwam wereldwijd een nieuwe evolutionaire impuls die het rationele aspect tot leidend aspect maakte In de Westers wetenschappelijke ontwikkeling kan je heel goed hoe het Zelfsysteem van een mythische relatie met de werkelijkheid naar een rationele relatie met de werkelijkheid ontwikkelde. Je kunt dus ook de diepere evolutionaire ontwikkeling zien van Homo Sapiens tot homo Sapiens. De Homo Universum ingang van het rationele bewustzijn te zien. Het is door de vergevorderde technologische vernieuwing die als -co-evolutie van de kennis-generatie plaatsvindt waardoor nu een Planetaire mensheid kan ontwaken die een heel andere relatie heeft tot de kosmos en zichzelf. Deze verschuiving van Homo Sapiens Sapiens naar Homo Amores Universalis kan ook gezien worden met behulp van de metafoor van de verschuiving van een Self-systeem met een heliocentrische identiteit en bij behorend organisatieprincipe naar een Self-systeem met een Galactische Identiteit en organisatieprincipe.

Bewust Leven in een Responsief Levend Universum
De 3 lagen, de micro, de meso- en de macro, helpt ons bewuste co-creatieve deelnemers te worden in een volkomen coherent planetair geankerd Wereld-Mens en Godsbeeld dat diep geankerd is in een voortschrijdende wetenschappelijke visie die aantoont dat we co-creatief deelnemen aan een Levend en Verbonden Universum.

Deze nieuwe Zelfkennis geeft je nieuwe handvaten aan om je ‘unieke Zelf genie in te brengen en deze co-creatief met anderen te leven en bij te dragen. Om tot je Unieke Zelf te komen vraagt het dat je contact hebt met het allerpersoonlijkste delen van jezelf. Dit wil zeggen dat je een dynamische en levende relatie hebt met dat wat je diepste Wens en Doelen zijn.