Brede oriëntatie

De brede oriëntatie laat zien dat we als mens ieder gestuurd worden door een directe individuele connectie met de evolutionaire impuls. Deze tenseert naarhet maken van spontaan morelekeuzes en bekrachtigt ons om bewust ‘doorleefde’ keuzes te maken dor verbnden te zijn met een eigen intern ‘waardesysteem’. Dit bouwen we op door deel te zijnvande Aarde Gemeenschap alsgeheel. We ontwilen ons door bewust tewerken aan de vorming van waarden met gelijkgestemden. In deze periode van ’training’ vind een verdieping plaats. Het is de fase waarin ieder vorm van uiterlijk autoriteit losgelaten wordt en een echte autonomie en zelf-transcendentie samen optreden. Dan kunnen we echt 100 % gaan staan voor onze eigen bijdrage .Eenmaal je dieste bijdrage en dipste heart-desie met elkaar verbonden te hebben heeft men de innerlijke Priester met de autonome Koning gelegd en kunnen we onze kwaliteiten, zienswijze verder kunnen ontwikkelen en in actie om te zetten.

Perspectivsche ervreemding Zonder een dieper perspectief op de werkelijkheid kunnen we ons niet uit de perspectivische vervreemding bevrijden, waarin we ons nu lijken te bevinden. Door het uitgangspunt dat evolutie niet een onpersoonlijke kracht is, maar een persoonlijk invulling krijgt, kunnen we onze eigen lessen in dit leven ook weer in acties en visieontwikkeling omzetten.

De Nieuwe Natuurlijkheid probeert ‘handen, voeten en een hart aan die visieontwikkeling en exploratie te geven door bijeenkomsten, 3 maanden cursussen te organiseren, om dit gezamenlijke ‘kader te creëren, waarin nieuwe samenwerkingsverbanden uit kunnen ontstaan. 

Op die avonden en in de cursussen kunnen we relevante anderen ontmoeten waarmee we soms een nieuw samenwerkingsverband aan willen gaan, die inspeelt op de veranderende kijk en nieuwe mogelijkheden die opkomen.

Thema-avonden Thema-avonden bieden ons de mogelijkheid te exploreren voor die nieuwe participatieve ‘wij-cultuur’. Een noodzakelijke verandering is dat we vanuit minder schroom diepere aspecten van onszelf met elkaar leren delen.  Wat leeft er echt in ieder van ons. Waar maken we ons echt zorgen over? Waar hebben we een goed gevoel over. Wat kunnen we als ‘hoopvolle’ ontwikkelingen zien. Door ons via nieuwe ‘methodes’ met diepere delen va ons zelf en elkaar te verbinden in de ontmoetingen kunnen we ons afstemmen op de ‘zone-van nabije-ontwikkeling’ en kunnen we ons daarin desgewenst organiseren.

Van mentaal naar creatief In de Westers cultuur zien we heel duidelijk hoe de rationeel wetenschappelijke ontwikkeling zich losweekt van betekenisgeving en menselijke maat en super materialistisch te onpersoonlijk wordt. De kern van de westerse verlichting was dat we vrij zijn om onze diepere zoektocht naar betekenis als leidraad voor ons leven te geven en niet om ons van onze spirituele of ‘oorspronkelijke’ verbondenheid met elkaar en de ons omringende natuurlijke en culturele werkelijkheid los te maken. We willen ons losmaken van een te paternalistische bendering van religie en zoeken niet meer een collectieve, te massale benadering van spiritualiteit maar zoeken een persoonlijke en betekenisvolle relatie met de ‘gelaagde’ en meerdimensionale werkelijkheid.

Multidimensionele pluralistische Kader Door een helder kader te bieden voor die Multi dimensionaliteit en culturele pluraliteit en zijn meerdere dimensies, aan te gaan. In de visie van de Nieuwe Natuurlijkheid is de natuurlijke het creatieve. Meerdere dimensies zegt iets over de diepte van de werkelijkheid. Het echte creatieve dient zich aan als kern van de mens. Niet het denken, maar de Met en in contact met onze eigen diepte ook met die van de ander te kunnen verbinden en hierdoor, via de relaties die je opbouwt ook mede te kunnen groeien en samen zin te geven en samen te bouwen aan een menselijke samenleving, waarin ieders unieke creatieve gift vorm kan krijgen in relatie en in gezamenlijke actie. Ik zie niet hoe dat zou kunnen zonder dat we liefde en respect voor ieders potentie ook centraal stellen.

5 bewustzijns structuren

Ik zie de 5 structuren/ stadia van evolutie, waar we individueel en collectief doorheen getrokken zijn als ons verbindende sociale fenomenen die elk nog steeds een deel van ons bewustzijn bepalen, en te zien waar ze effectief en waar ze deficiënt zijn, kan helpen weer een gezamenlijk richting te vinden; De meeste van ons leven en worden gedomineerd door het mentale stadium. De effectieve vorm hiervan heeft ons veel dieper met de ruimte en de direct werkelijkheid verbonden. Maar daar waar het vermogen tot perspectief waarnemen doorslaat, begint ieder zo zeer in zijn eigen kleine werkelijkheid te identificeren dat we de gedeelde grond niet meer kunnen vindende kern van het zich aandienende bewustzijns structuur, het Integrale, is dat de essentie van elk van de voorafgaande vormen, in zijn efficiënte vorm weer deelnemen.

De 5 cultuurcodes

 Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kan ik die 5 bewustzijns structuren verbinden aan het 5 culturenmodel van prof. Henri van Praag, die indertijd 1 van de 2 initiatiefnemers was van de oprichting van de internationale universiteit [IUL] Internationale Universiteit van Lugano, waarin hij een antropologisch model hanteerde van de 5 diepte culturen [Westers Wetenschappelijke cultuur, de Bijbelse, de Japans- Chinese, de Indiaas-Tibetaanse en de Sjamanistische cultuur-codes]

Door te leren vanuit meerdere ‘Zijns-eigen’ houdingen naar bepaalde uitdagende kernthema’s te kijken, zoals gezondheid, ontwikkeling de vele niveaus van duurzaamheid, en brede blik op gezondheid, Samen vertegenwoordigen zij meer dan 85 % van de huidige menselijke bewoners. Hij was zelf zeer bewust van de relatie van deze 5 grote Culturele codes en de 5 bewustzijns structuren en had hij met zijn Compendium van de psychologie een bijbehorend psychologische vermogenspsychologie geschreven waarin de kracht en de eigenheid van elkhüpfburgvan de cultuurcodes en structuren met de 5 grote menselijke vermogens verbonden werd: Denken, Voelen, streven, handelen en bewustzijn verbonden werd.