Brede oriëntatie

Fred van Heukelom Verantwoording:  Ik heb me de laats jaren gericht op het creeren van een veelcompleteren tegelijktijd een veel bredere en diepere Planetaire context te vinden voor een multicultureel educatie systeem, die de nieuwe ideenen leidende principes benoemd en met elkaar verbind. Na een jaren lange zoektocht denk ik die gevonden te hebben en begin ik die op meerdere media te delen.

Een van de meest veelbelovende is de relatie die dit niewe dieper geintegreerde Mensbeeld een belangrijke rol kan spelen in de vernieuwing van ons huidige educatie systeem. DIt is zo, omdat het Mensbeeld diep verbonden is met het Wereld beeld an dat het verbinding van het mensbeeld met het wereld of werkelijkheids beeld een enorm transformatief aspect in zich draagt: het laat zien dat evolutie een [ontologisch] onderdeel is van zowel het werelld beeld als het Zelf-beeld. Vele die geinteresseerd zijn in dit veld kennen he werk van KenWilber en zijn vrienden de ‘Integral community die met het Aqualmodel werkt. een vande belangrijkste \vernieuwingen’ in dit beeldis dat men evolutie ziet als een voorgaand proces van hogere Complexiteit en diepere Intimiteit. Wij staan dus op een kruispunt, waarin ereengroeiende noodzaakis om het bijna tastbare gevoel van afgescheidenheid te doorbreken, mede door elkaar te helpen vanuit een dieper vertrouwenenkwetsbaareid om te gaan.

Noodzaak voor WIJ-Technologie Er zijn in een tijd waarin er meer en meer ‘Wij-technologien’ ontwikkeld en geactiveerd worden; Heart-desire groepen,Transparaante Communicatie groepen. Ze helpen ons ons Masker af tezettenvanuit eenveeldieper aspect van onste verbindenente leren communiceren. Hierdoor komen we op een veel dieperen meer creatief niveau met elkaar spreken over watwe echtwilen enwat we het liefst zouden willen leren omdat het ons zou helpen ons meest eigen bijdrage te leveren an de toekosmtige maatschappij. Wij begrijpen dat wij degene zijn de vernieuwing die we willen zien ook mede gestalte te geven.

Onze historische geankerdheid.
de huidige mens een gelaagdheidtoont die enerzijds een nieuw beeld geeft van de 2 diep verbonden aspecten van het evolutie verhaal en tevens kan verbinden met de verscheidene culturele tijdperken waarin nieuweevolutionaire ontwikelings stappegezet weren enbijbehorende capaciteiten ontwikkeld werden. Het mensbeeldkent in die zin een aantal diep historische ‘lagen’ . Ze omvat de wordings geschiedenis van de overgang vandier- menswording. Het is de enorme voortgang en revolutie in de wetenschap die maakt dat we nu evolutie op een veel bredere manier kan beschrijven dan vorheen. We leveen in een tijd waarin we spreken van de Kosm-genesis, naar de Bio-genesis en we voegen daar nu ook de Homo-genesis aan toe. Die wordt goed verwoord door J. Gebsers 5structuren van Bewustzijn. In zijn meesterwerk The Ever Present Origen’ [Ursprung und Gegenwart] neemt hij ons mee in de opeenvi=olgende stadia : HetArchaische, hetMagische,het Mythische, het Mentale en uiteindelijk het Integralebewustzijns stadium. De huidige tid leven we midden in die overgang van het mentale naar het Integrale bewustzijns structuur. Dit wordingproces beheldst dus Hij noemt dus minstens 100.00.

Deze 5 stadia bepalen het nieuwe Zelf-beeld mede Ik geef dit beld weer in de Unieke Zelf configuratie die in wezenonzemenselijke ontwikkelings reis weerspiegelden de richting aangeeft voor de oekostige ontwikkelings proces, waarin ieder van onseen eigen’hub’ is in he sociale levensweb en zijn eigen gift te ontwikkelen en in te brengen heeft. Het nieuwe mensmodel geeft als het ware een blauwdruk van de stadia, waardoor de menseheid tot nu toe doorheen gereisd is en toont aan dat we eennieuwe fase van co-creatie ingaan. Het laat zien dat elke ontwikkeling in de mensenwereld altijd a een co-creatief karakter had. Het geeft ook inzichten en methodieken aan om deze co-creatie naar een planetair vlak te tillen.
Als het klopt wat ik beweer,dan kan dit veel diepergeintegreerd Zelf-beeld ook grote implicaties hebben voor ons ‘wereldbeeld en Godsbeelden kan hetde basis zijn voor een echt Planetaire educatie systeem. Het reikt ‘handvaten’ aan om tot een echte radicale transformatie van het educative stelsel te komen omdat educatie en opvoeding op nieuwe principes zal berusten. In mijn programma’s die ik via de website van de Nieuwe Natuurlijkheid deel,zal ik nader ingaan op de uitgangspunten en delen hoe ik die toepas in de vernieuwing van het educatie-systeem.

Het Nieuwe Zelfbeeld De kracht van dit neuwe Zelf-beeld & wereld ligt in het feit dat het niet uit de koker van slechts 1 specifieke culturele code komt, maar veeleer een multi-culturele dus ook planetaire context heeft. Een van de grote verdienste van dit model is dat het in staat is, om de bijdrage van de verschillende culturele tradities te kunnen eren en respecteren, en te laten zien dat elke cultuur ook eenessentiele bijdrag te leveren heeft. Iedere cultuur tot nutoe is een nodzaklijkdeel te laten zijnmee-te.nemen. Het toont aan dat ieder cultuur zin eigen bijdrage heef in de tot stand komen van een mes-Wereld – & God beeld dat de nationalistische element zijn eigen plek geeft, maar ook niet de kracht geeft om de nationalistische tendensen in goede banen te leiden. [In de komende weken zal ik dit visie met anderen delenenkijken op wel ben ik beig measdde groe it ascontra-revolutie waar we helderheid hebbenover een nieuwen dieper gelaagd Zelf– Mensbeeld, kan educatie veel dieper verbonden worden met het verbinden van educatie aan echte groei- en op ‘ontwaakte’ individuen te helpen ontwikkelen.

De Gift van ieders Unieke Zelf noem ik de Unieke Zelf Siddhi Dit geeft mede aan dat we dit nieuwe en completere Zelfbeeld nooit zoden hbbenzonder de bijdrage die de Indiaas-Tibetaanse Cultuur code geleverd heeft. Het laat zien dat de diepte vanhet Oosten deel uit moet maken van ook hetMensbeeldvande Westerse Mens,net zoals de briljantie van de westerse onderzoekende instelling ook deel moet worden van de Oosterse cultuurcodes. Dit maakt dat de educatie van de toekomst DIEPTE in zich mee zal dragen en dat we stoppen het spirituele aspect van demens te veronachtzamen en ophouden educatie gelijk te stellen aan het klaar-stomen van mensen om te dienen in een verouderde vervuilende ondernemingen, maar richt veeleer richt op het weer in ons mensbeeld opnemen van de Quest, deindividuel Zoktcht, ook wel Reis van de Held genoemd die zich in ieder andere cultuur ook altijd deel was van het leidende Mensbeeld. Hierdoor wrdt de opleiding en de opvoeding aan elkaar gekoppeld en spelen ouders weer mede een rol i de Vorming en Geluk van hun kinderen. Daardoor wordt het cultiverenvan ieders Unieke Gift en Unieke Zelf-genialiteit ‘salon-fahig’ gemakt. Ieder is hierom een unieke Bijdrage te leven is tevens een tegengif voor het voortschreidende ‘ongelijkheid-gevoel. Potentiele Gelijkheid en gelijkwaardigheid as 1-ste principe van educatie heeft te maken dat educatie ook een ol speelt in de ‘vorming’ van ieder’s Unieke Zelf ‘Siddhi’ [spirituele kracht] .

DIENSTBAARHEID Carl Jungs onderscheidtussen Zelf EnPersona en Persona -Schaduw speelt een belangrijk onderdeel in het loslaten van de ziekelije ego-drijfvren. De kern van Educatie ligt dus ook op het Ontwakings proces zodat niet het Masker en onverholen ego-centriciteit hun efucatie krijgen, maar de essentie van Mens-zijn en de transformatie van een consumenten attitude naar eenactive enbewuste C-creatie houding die mede verantwoordlijkheid neemt voor de huidige vervuiling en verkwisting van de elementaire grondstoffen. Deze verschuiving van Ego-naar Essentie maakt dat we ook in staat zijn om eindelijk de oorzaken van de huidige klimaatkrisis en vervuiling aan te pakken. Je Unieke Self Siddhi zal helderheid verschaffen waar je bijdrage ligt aan het huidige transformatie-proces. Het educatie systeem is dus nietmeer iets waar je later van denkt. Wat heb ik nu eigenlijk geleerd maar helpt je om to eenveel grotere integratie van je Zelfbeeld en ware identiteit; die ware identieit ligt op een nog dieper vlak. Die heef te maken met de transformatie van de identifiatie met het mental bewustzijns structuur naar die van de Integral bewustzijn structuur.

HUOMO AMORE UNIVERSALIS de diepere gedeelde Identiet zal die van detransformatie vanHomo Sapiens naar Huomo Amore Univrdalis. Deze overgang wordt in het Unieke Zelf model geankerd in de 5 Hogere Zelf[archetypen: De Psycho-naut, de Kosmonaut , de Econaut ,de Socionaut en de Technaut. In feite ijn dit de hogere zelf archetyen die diep verbonden zijn met de 5 kern kwaliteiten vn de menselijke psyche die we ook aan kunnen geven via het esoterische model van cpaciteiten van de Pentagram Je Unieke Zelf Blauwdruk laat jezien hoe de erschillede lagen an je eigen wezen op een unieke manier geschakeld zijn . Het traininsg programma en je educatie kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Ieder jaar van jeopleiding kan dus ook een groei proces van Zelf-realisatie en actualisatie zijn, Ditgeeft het non-duale karaktwr weer van de Intgrale tijdperk.

Unieke Zelf = Mysticus & Wetenschapper & Kunstenaar & Natuurliefhebber Gift en Bijdrage A helpt ons om tot een veel geintegreerdere Identiteit te komen. Het geeft aan waar onze eigen Bijdrage het groots zal zijn . De bruiloft van de werenschpper in deHet zal ons laten inzien dat de toekomstige mens een innerlijke bruiloftkent van de wetenschapper en de diepste en meest intieme Zelf dat gekend wordt als eenLidte Levend Lichtwezen is die bewust naar de aarde afgereist om in dienst te staan van diens transformaie, Wij zijn allen in essentie een functie van een groter Wezen: de Aarde. De diepere potentie van de mens wordt goed en helder uitgebeeld door te zeggen dat de Hartenergie leidend gaat worden en dat onze bijdrage altijd verbonden is met de talenten die in ons Unieke Zelf tothunactualisatie van de gift kan onze eigen Diepste Begeerte van ons Hart. en dat deze leren kennen door deze in kleine groepen te delen op het niveau van Intimitit,op intimiteit e manirdoor onze vrije geest de kern heeft van Ltansitie die onhet nieuwe Zelfbeeld kunnen een catalyst zijn voor een culturele revolutie die zijnweerga niet kent.
MWE & We-Volutie wordt vervolgd We gaan van een verkwistende gebruikers samenleving naar een co-creatieve meer verlichte & spiritueel geinspireerde We-Volutie waarin ieder samen verantwoordelijkheid neemt voor de te creeren maatschappij en toekomst. De Econaut in ons commiteren aan een vitale Aarde gemeenschap in balans met alle andere levende wezens.

De brede oriëntatie laat zien dat we als mens ieder gestuurd worden door een directe individuele connectie met de evolutionaire impuls. Deze tenseert naarhet maken van spontaan morelekeuzes en bekrachtigt ons om bewust ‘doorleefde’ keuzes te maken dor verbnden te zijn met een eigen intern ‘waardesysteem’. Dit bouwen we op door deel te zijnvande Aarde Gemeenschap alsgeheel. We ontwilen ons door bewust tewerken aan de vorming van waarden met gelijkgestemden. In deze periode van ‘training’ vind een verdieping plaats. Het is de fase waarin ieder vorm van uiterlijk autoriteit losgelaten wordt en een echte autonomie en zelf-transcendentie samen optreden. Dan kunnen we echt 100 % gaan staan voor onze eigen bijdrage .Eenmaal je dieste bijdrage en dipste heart-desie met elkaar verbonden te hebben heeft men de innerlijke Priester met de autonome Koning gelegd en kunnen we onze kwaliteiten, zienswijze verder kunnen ontwikkelen en in actie om te zetten.

Perspectivsche ervreemding Zonder een dieper perspectief op de werkelijkheid kunnen we ons niet uit de perspectivische vervreemding bevrijden, waarin we ons nu lijken te bevinden. Door het uitgangspunt dat evolutie niet een onpersoonlijke kracht is, maar een persoonlijk invulling krijgt, kunnen we onze eigen lessen in dit leven ook weer in acties en visieontwikkeling omzetten.

De Nieuwe Natuurlijkheid probeert ‘handen, voeten en een hart aan die visieontwikkeling en exploratie te geven door bijeenkomsten, 3 maanden cursussen te organiseren, om dit gezamenlijke ‘kader te creëren, waarin nieuwe samenwerkingsverbanden uit kunnen ontstaan. 

Op die avonden en in de cursussen kunnen we relevante anderen ontmoeten waarmee we soms een nieuw samenwerkingsverband aan willen gaan, die inspeelt op de veranderende kijk en nieuwe mogelijkheden die opkomen.

Thema-avonden Thema-avonden bieden ons de mogelijkheid te exploreren voor die nieuwe participatieve ‘wij-cultuur’. Een noodzakelijke verandering is dat we vanuit minder schroom diepere aspecten van onszelf met elkaar leren delen.  Wat leeft er echt in ieder van ons. Waar maken we ons echt zorgen over? Waar hebben we een goed gevoel over. Wat kunnen we als ‘hoopvolle’ ontwikkelingen zien. Door ons via nieuwe ‘methodes’ met diepere delen va ons zelf en elkaar te verbinden in de ontmoetingen kunnen we ons afstemmen op de ‘zone-van nabije-ontwikkeling’ en kunnen we ons daarin desgewenst organiseren.

Van mentaal naar creatief In de Westers cultuur zien we heel duidelijk hoe de rationeel wetenschappelijke ontwikkeling zich losweekt van betekenisgeving en menselijke maat en super materialistisch te onpersoonlijk wordt. De kern van de westerse verlichting was dat we vrij zijn om onze diepere zoektocht naar betekenis als leidraad voor ons leven te geven en niet om ons van onze spirituele of ‘oorspronkelijke’ verbondenheid met elkaar en de ons omringende natuurlijke en culturele werkelijkheid los te maken. We willen ons losmaken van een te paternalistische bendering van religie en zoeken niet meer een collectieve, te massale benadering van spiritualiteit maar zoeken een persoonlijke en betekenisvolle relatie met de ‘gelaagde’ en meerdimensionale werkelijkheid.

Multidimensionele pluralistische Kader Door een helder kader te bieden voor die Multi dimensionaliteit en culturele pluraliteit en zijn meerdere dimensies, aan te gaan. In de visie van de Nieuwe Natuurlijkheid is de natuurlijke het creatieve. Meerdere dimensies zegt iets over de diepte van de werkelijkheid. Het echte creatieve dient zich aan als kern van de mens. Niet het denken, maar de Met en in contact met onze eigen diepte ook met die van de ander te kunnen verbinden en hierdoor, via de relaties die je opbouwt ook mede te kunnen groeien en samen zin te geven en samen te bouwen aan een menselijke samenleving, waarin ieders unieke creatieve gift vorm kan krijgen in relatie en in gezamenlijke actie. Ik zie niet hoe dat zou kunnen zonder dat we liefde en respect voor ieders potentie ook centraal stellen.

5 bewustzijns structuren

Ik zie de 5 structuren/ stadia van evolutie, waar we individueel en collectief doorheen getrokken zijn als ons verbindende sociale fenomenen die elk nog steeds een deel van ons bewustzijn bepalen, en te zien waar ze effectief en waar ze deficiënt zijn, kan helpen weer een gezamenlijk richting te vinden; De meeste van ons leven en worden gedomineerd door het mentale stadium. De effectieve vorm hiervan heeft ons veel dieper met de ruimte en de direct werkelijkheid verbonden. Maar daar waar het vermogen tot perspectief waarnemen doorslaat, begint ieder zo zeer in zijn eigen kleine werkelijkheid te identificeren dat we de gedeelde grond niet meer kunnen vindende kern van het zich aandienende bewustzijns structuur, het Integrale, is dat de essentie van elk van de voorafgaande vormen, in zijn efficiënte vorm weer deelnemen.

De 5 cultuurcodes

 Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kan ik die 5 bewustzijns structuren verbinden aan het 5 culturenmodel van prof. Henri van Praag, die indertijd 1 van de 2 initiatiefnemers was van de oprichting van de internationale universiteit [IUL] Internationale Universiteit van Lugano, waarin hij een antropologisch model hanteerde van de 5 diepte culturen [Westers Wetenschappelijke cultuur, de Bijbelse, de Japans- Chinese, de Indiaas-Tibetaanse en de Sjamanistische cultuur-codes]

Door te leren vanuit meerdere ‘Zijns-eigen’ houdingen naar bepaalde uitdagende kernthema’s te kijken, zoals gezondheid, ontwikkeling de vele niveaus van duurzaamheid, en brede blik op gezondheid, Samen vertegenwoordigen zij meer dan 85 % van de huidige menselijke bewoners. Hij was zelf zeer bewust van de relatie van deze 5 grote Culturele codes en de 5 bewustzijns structuren en had hij met zijn Compendium van de psychologie een bijbehorend psychologische vermogenspsychologie geschreven waarin de kracht en de eigenheid van elk van de cultuurcodes en structuren met de 5 grote menselijke vermogens verbonden werd: Denken, Voelen, streven, handelen en bewustzijn verbonden werd.

Gewoon aan de slag gaan

De Nieuwe Natuurlijkheid wil in elk gebied, die bredere lensgebruiken om ‘probleemgebieden vanuit een meerdimensionaal kader te benaderen en ons onderscheidingsvermogen en natuurlijke intelligentie een integraal in plaats van een mentaal kader, dat vaak alles te veel verzakelijkt en de natuurlijke menselijke creativiteit kan verbinden met menselijke waardepatronen en vernuft met kennis van zaken ‘gewoon’ aan de slag te gaan.