Programma Nieuwe Natuurlijkheid

De Nieuw Natuurlijkheid is een visie op een aantal grote en diepe structuren die in deze en de vorige eeuw gevonden zijn en waarvan eerst nu meer helder wordt hoe ze met elkaar verbonden zijn.  Dit is van belang omdat we zo inzicht krijgen op de manier waarop alles afhandelijk is van elkaar, dat wil zeggen de manier waardoor natuur, psyche en het bewustzijn /spirituele  met elkaar verbonden zijn. 

InDe nieuwe natuurlijkheid kan een meer gedetailleerdere relatie aantonen tussen hart, intentie en levensvisie/missie. (gevoel, streven/ wil en mind). waar ieder individu geholpen wordt zijn diepere levensmissie en passie vorm te geven. Ook op individueel niveau geeft dit model aanknopingspunten.  

En juist de verbondenheid tussen het individuele, het collectieve of de groep en het universele / wetmatige is het nieuwe, het integrale. 

1.bewustzijnsstructuur (5)
2. cultuursysteem (5)
3. Het vijfvoudig transformatief Zelf.
Dat in elke fase en in elke cultuur afgestemd is om in nu het geleerde ,verleden te verbinden met de potentie/toekomst. 

Het Operational system van het Zelf beweegt als het  ware mee, met de evolutionaire stadia, en creert door haar kern-afstemming in elk van de stadia heeft een eigen passende ervarings-werkelijkheid.  Daarnaast wordt de mens in elk stadia en in elke cultuur natuurlijk diep bepaald door de geografische ligging, klimaat en de reeds ontwikkelde psychische capaciteiten waardoor hij ook in de verschillende stadia, fundamenteel aanpassingen genereerd en soms echt vernieuwende antwoorden geeft,

Kennis en inzicht in de 5 verschillende Zelf-structuren  maakt dat de kern en de ‘grens’ van elke Zelfstructuur en de hierbij passende unieke ‘responsiviteit’ ervaren kan worden in zijn 2 fundamentele ‘posities’: de balancerende  op interne aanpassing gefundeerde antwoord [feedback-loop] en de meer progressive, op verandering van zijn relatie met de werkelijkheid gerichte creatieve antwoord. De mens is hierdoor in staat om in elke omgeving – conditie en situatie de uitdagingen het hoofd te bieden.

In het integral stadium wordt gedragen door een dieper inzicht in samenhangen, grotere integratie van vaardigheden en talenten en een dieper inzicht in de dragende structuren van die zijn holistische benadering van de werkelijkheid ondersteunen

Inzicht in de diepe relatie tussen de 3 mond uit in en nieuwe begrip en instrument van Zelf-kennis, die we het Unieke Zelf blauwdruk noemen en in feite de kroon en de concretisering van de inzichten en leerprocessen zijn. De structuren worden via lezingen of cursussen overgedragen, terwijl het leren kennen van de unieke manier waarop verleden, heden en toekomst in jou samenvalt en vorm krijgt wordt duidelijk als we die kennis toepassen op jou unieke Individuele Zelf structuur. Kennis en integratie van je Zelf-structuur geeft je dieper toegang tot het leren kennen en actualiseren van je diepste bijdrage om de grote problematiek van de huidige werkelijkheid

Vindt jou unieke rol /gave om problemen op te lossen.De kern van de bewustzijnsstructuur waar we wereldwijd naar toe groeien wordt het integrale bewustzijn genoemd wat. Dit wordt in essentie gedragen door die diepere integratie van de voorheen als ‘afzonderlijke’ diepte structuren, die onze menselijke werkelijk ordenen en bekrachtigen  in de nieuwe dieper inzicht in de verschillende dimensies van de tijd en onze veranderende ervaring/ beleving van de ruimte waarin we ons bewegen en onze relaties aangaan. . 

Het bijzondere van de nieuwe samenhangen die zichtbaar worden is dat dit Unieke Zelf structuur [Blauwdruk] inzicht geeft waar onze krachten liggen en waar onze kracht ligt en helpt om zijn beste en diepste en meest eigen r antwoord helpt geven op de [vele] terreinen waarop    antwoord op de veranderende omstandigheden en condities.  De Zelfkennis waarmee we toegerust zijn en die tot de kern van het Menszijn behoren berust op de progressieve manier waarop we als mens met de wereld/ werkelijkheid  verbonden zijn en de mensenlijk ervaringswereld bepalen: als mens worden we allen bepaalt door. (denken/ hoofd,  voelen/hart, observaties/interpretatiekader, actie/handelen&wil ,en de vrije creatieve pool.